SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 9 września 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za pierwsze półrocze 2021 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2021 rok,

b) zmiany uchwały Nr VI/55/2019  Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku
w  sprawie  zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób  fizycznych  w  drodze  inkasa,  ustalenia  inkasentów  tych podatków oraz  ustalenia  wynagrodzenia  za  inkaso,

c) zmiany uchwały Nr  VI/54/2019  Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku
w  sprawie  inkasa  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022,

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w  Biórkowie Wielkim pod przepompownię sanitarną.

f) wyrażenia zgody na sprzedaż działki  nr 162/ 9  położonej w Glewcu,

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości  położonej w Posądzy prawem służebności gruntowej,

h) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy,

i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koniusza,

j) przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

7. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.

8. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.

9. Zakończenie.