SESJA RADY GMINY KONIUSZA 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2021 r.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty na terenie Gminy Koniusza.
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela         nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
e) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Koniusza.
f) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza.

6. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.

7. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.

8. Zakończenie.

Ze względu na stan faktyczny związany z istotnym zagrożeniem, jakie niesie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływaniem tym wirusem choroby COVID-19 w obradach sesji mogą Państwo uczestniczyć poprzez transmisję online. Dostęp do transmisji będzie możliwy poprzez stronę internetową gminy www.koniusza.pl.