Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 

informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Informacja na temat Żłobka, Przedszkoli i Szkół z terenu Gminy Koniusza.
 3. Rozpatrzenie pisma dotyczącego łączenia klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Koniuszy.
 4. Rozpatrzenie pisma w sprawie upamiętnienia Jana Feliksa Slaskiego w miejscowości Szarbia.
 5. Komisja objazdowa do Żłobka w Wierzbnie i Przedszkola w Posądzy.
 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
 7. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  15 kwietnia 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2021 rok.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Koniusza.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koniusza.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 10. Zakończenie.