SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 25 marca 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

b) zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.

c) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2021r.,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki   nr 400/1  położonej w Niegardowie Kolonii.

e) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2021 r.

f) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

g) wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup lekkiego samochodu z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach.

h) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

i) rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

j) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona,  przyjętego uchwałą nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza.

k) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Koniusza.

l) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.

7. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.

8. Zakończenie.