Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

–  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy
,

 

informują,  że w dniu  18 marca 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2021 rok.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto Kraków zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.
 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na rok 2021.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 400/1 o powierzchni 0,0990 ha położonej w obrębie Niegardów Kolonia,  stanowiącej własność Gminy Koniusza w trybie przetargowym.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki
 4. Uchwała intencyjna na zakup samochodu dla OSP Polekarcice.
 5. Omówienie sprawy dotyczącej petycji ws. Referendum Ludowego.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Koniusza.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych izagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 9. Zakończenie.