Or. 524.1.2021

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 10 marca 2021 roku

 

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1  pkt. 17, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/184/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.
  2. Treść ogłoszenia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Na realizację zadań, o których mowa w §1 ust. 1 przeznaczono środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł w ramach budżetu Gminy Koniusza na rok 2021.

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  

Wójt Gminy

                                                                                     mgr inż. Wiesław Rudek

 

Do pobrania:                                                                                             

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Kosztorys