Gmina Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje projekt pod nazwą ,,Obudź swój potencjał zawodowy”, który finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle.

 

Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza.

Grupę docelową stanowią osoby:

– zagrożone ubóstwem,

– zagrożone wykluczeniem społecznym,

– bierne zawodowo,

a w szczególności:

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w  życiu społeczno-zawodowym mieszkańców Gminy Koniusza.

W trakcie trwania projektu przewidziane są formy wsparcia:

 dla osób dorosłych:

– identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika przez doradcę klienta,

– doradztwo zawodowe,

– szkolenie e-obywatel podnoszące kompetencje cyfrowe,

– wsparcie pracownika socjalnego,

– wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego

– wsparcie psychologa/mentora,

– trening komunikacji i umiejętności społecznych,

– wsparcie indywidualne usługami według potrzeb wynikających z indywidualnego planu działania,

– staże zawodowe,

– szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje,

– pośrednictwo pracy,

– wyjazdowe warsztaty kompetencji.

dla dzieci:

– wsparcie psychologa dziecięcego i pracownika socjalnego,

– wyjazdowe warsztaty kompetencji,

– warsztaty z zakresu samooceny.

Projekt jest realizowany od stycznia 2021 r. do lutego 2023 r.

 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji i zgłoszenia udziału w projekcie można się kontaktować:

– telefonicznie pod numerem telefonu 12 386 90 32 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS w Koniuszy od 07:30 do 15:30,

– osobiście w  siedzibie GOPS Koniusza,

– lub u Partnera projektu Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” na stronie www.opokas.pl

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie www.koniusza.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy.