MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM

Obszar tematyczny projektu: Młodzież, rozwój kompetencji społecznych, osoby młode na rynku pracy,

Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Czas trwania: 01.09.2019-31.12.2021

Projekt finansowany w ramach programu POWER 2014-2020, Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych 160 osób młodych poprzez kształtowanie kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO ułatwiających wejście na rynek pracy.

Grupa docelowa projektu to osoby młode w wieku 15-29 lat, osoby uczące się i/lub pracujące i/lub mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. W ramach projektu objęte wsparciem zostaną osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji – 40% uczestników, osoby z niepełnosprawnościami – 20% uczestników. W ramach realizacji 10-miesięcznego programu wsparcia, w trakcie którego każdy z uczestników opracuje z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania, młodzi będą rozwijać 15 kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO, poprzez edukację o dziedzictwie kulturalnym.

Program wsparcia młodzieży zakłada realizację następujących działań:

  1. a) Rozgryźć dziedzictwo – warsztaty wprowadzające do programu rozwoju kompetencji społecznych młodzieży poprzez edukację z zakresu dziedzictwa. Warsztaty oparte na 4 filarach spełniających wymogi edukacji permanentnej wg UNESCO: uczyć się aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie, aby być. Program warsztatów wprowadza uczestników w 10-mc proces pracy i rozwoju kompetencji

społecznych i zawiera takie tematy jak: Czym jest dziedzictwo? Nasze dziedzictwo polskie, regionalne

i lokalne. Zagrożenia dla dziedzictwa wspólnot lokalnych, problemy społeczne związane z brakiem dbania o dziedzictwo. Solidarność międzypokoleniowa  w ramach lokalnego dziedzictwa, wolontariat a dziedzictwo, pomoc lokalna osobom z niepełnosprawnościami, osobom ubogim jako dziedzictwo społeczne. Planuje się organizację 8 grup średnio po 20 os, 8 h dydaktycznych każdy warsztat.

Po warsztacie młodzież dostaje zadanie – zgromadzenie materiałów dotyczących dziedzictwa swojej okolicy (zdjęć, dokumentów, przedmiotów, itp.) Zadanie uczestnicy wykonują do następnego warsztatu (ok 2 mc).

  1. Jak porwać tłumy dla dziedzictwa – warsztat kompetencji miękkich, 8 grup, 160 osób, 8h dydaktycznych każdy warsztat. Program warsztatu obejmuje: przekazanie narzędzi i metod, które mają pomóc uczestnikom opracować zebrane materiały dotyczące lokalnego dziedzictwa w postaci filmiku, prezentacji multimedialnej, scenariusza działań z lokalną społecznością, wydarzenia, gry lokalne, spotkania itp. Projekty uczestników z zakresu lokalnego dziedzictwa, będą upowszechniane na portalu internetowym, który powstanie w projekcie, a także będą prezentowane w społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury.
  2. Wsparcie indywidualne – po każdym warsztacie, a szczególnie po 2-gim uczestnicy będą objęci poradnictwem indywidualnym związanym z pracą nad zbieraniem materiałów do prezentacji nt. lokalnego dziedzictwa i opracowywaniem prezentacji i form prezentacji dla społeczności lokalnej.

W oparciu o to zadanie młodzież rozwija takie kompetencje m.in. jak: pracować w zespole, doradzać, innym, posługiwać się mową ciała, instruować inne osoby, przewodzić innym, rozwijać kompetencje międzykulturowe, wypracowywać kompromis, motywować innych, wspierać współpracę, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informację o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować krytykę, wchodzić w interakcje z innymi, przekonywać innych, ale też: szacunek do polskiej kultury, rozwój postaw patriotycznych.

Po odbyciu 2-óch pierwszych warsztatów, opracowaniu formy prezentacji lokalnego dziedzictwa, młodzież zostanie skierowana na ostatni warsztat – Trening liderów dziedzictwa – Przewiduje się 16 h dydaktycznych zajęć wyjazdowych dla 8 grup po średnio 20 os, zajęcia 2-dniowe.

Warsztaty będą się odbywały na terenie Małopolski, w miejscach gdzie znajdują się ciekawe zasoby dziedzictwa materialnego, np. kopalnia soli, zamek, czy szczególny kościół, aby na podstawie dziedzictwa materialnego, młodzież poznała inspirujące metody prezentacji dziedzictwa we współpracy z różnymi instytucjami jak np.: dom kultury, biblioteka, muzeum, parafia. W wyniku treningu lidera, młodzież będzie mogła zaplanować w jaki sposób przedstawić swój projekt we współpracy lokalnej poprzez: działalność w NGO na rzecz wspólnot lokalnych, działalność w podmiotach reprezentujących młodzież w centrach młodzieży, młodzieżowych NGO, grupach nieformalnych, czy poprzez wolontariat np. w instytucjach kultury.

Ponadto projekt przewiduje:

  • Szkolenia pod hejnałem – przewiduje się realizację 6 szkoleń dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich młodzieży, w takich tematach jak: Wystąpienia publiczne, prezentacje, przewodnictwo, Metody komunikacji i współpracy, Edukacja międzykulturowa, Lider, czy menedżer – rozwój kompetencji przywódczych, Budowanie projektów i zarządzanie zespołem, Komunikacja interpersonalna, asertywna komunikacja, konstruktywna krytyka, negocjacje, motywacja,
  • Powstanie portalu Małopolskie dziedzictwo inspiruje młodzież, który będzie platformą upowszechniania projektów młodzieżowych z zakresu małopolskiego dziedzictwa,
  • Powstanie aplikacji mobilnej on – line służącej do oceny kompetencji i potencjału rozwoju osobistego,
  • Wsparcie doradców zawodowych i psychologów – poradnictwo,
  • Przeprowadzanie ewaluacji rozwoju kompetencji społecznych uczestników projektu.

 

Kontakt: Monika Halicka  e-mail: monika.halicka@mistia.org.pl  tel. 791 966 762

 

Z uwagi na pandemię część aktywności będzie się odbywała w formie zdalnej.