Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 12.11.2020 r. /tj. czwartek/  o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Glewcu – sala gimnastyczna, odbędzie się posiedzenie ww. Komisji, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  z dotychczasowymi najemcami  na okres do 3 lat.
  5. Omówienie projektów uchwał w sprawie podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości oraz informacja ws. podatku rolnego.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2020 r.
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
  8. Omówienie sprawy dot. sposobu naliczania opłaty za odbiór odpadów.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  10. Zakończenie.