Znak: Or.526.6.2020                                                             

Koniusza, dnia 30 października 2020 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ

z dnia 30 października 2020 r.

z przebiegu konsultacji

projektu “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

 

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

  1. Forma przeprowadzenia konsultacji:

1) zamieszczenie projektu Programu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza;

2) zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl;

3) uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu można było składać pisemnie na „formularzu konsultacyjnym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza w pok. 11  lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl;

  1. Termin konsultacji

1) Termin rozpoczęcia konsultacji – 14.10.2020 r.

2) Termin zakończenia konsultacji – 28.10.2020 r.

Podmioty biorące udział w konsultacjach:

W wyznaczonym terminie, jedna organizacja złożyła wniosek do projektu Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, tj.

1) Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Bojowe Schrony Proszowice”, 3 Maja 38, 32-100 Proszowice.

Wyniki konsultacji:

Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Bojowe Schrony Proszowice” złożyło propozycję zmiany treści projektu programu  poprzez dodanie do Rozdziału I Postanowienia ogólne:
punktu 4. wsparcie inicjatyw mających na celu badanie, odkrywanie i utrwalanie wiedzy dotyczącej historii lokalnej regionu, a także działań mających na celu propagowanie i promocję historii lokalnej (szczególnie preferowane działania dotyczące nie opracowanej dotąd wiedzy historycznej na temat Gminy Koniusza).

Złożony przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Bojowe Schrony Proszowice” wniosek został uwzględniony.

 

W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zostanie wprowadzona stosowna zmiana.

Niniejszy protokół stanowi załącznik do projektu aktu przedkładanego Radzie Gminy Koniusza. Jednocześnie protokół podano do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza.

Na tym protokół zakończono.

 

Wójt Gminy Koniusza

mgr inż. Wiesław Rudek