Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/,  Przewodniczący Rady Gminy w Koniuszy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Koniusza, na dzień 30 lipca 2020 r. /tj. czwartek/ o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
 4. Interpelacje i wnioski Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a)określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021,
 • b)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy,
 • c)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewicach,
 • d)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach Wielkich,
 • e)przyznania pomocy finansowej Warsztatom Terapii Zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • f)zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2020 rok.

6. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.

7. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.

8. Zakończenie.