GZEAS- 490-1/20

Zarządzenie nr  60/2020

Wójta Gminy Koniusza

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Samorządowego Żłobka w Wierzbnie  oraz ustalenie składu komisji konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713) w zw. z 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie – tj. na stanowisko dyrektora żłobka. 
 2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 
 3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji  Publicznej  oraz na  tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Koniusza,

§ 2.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Konkursowa w składzie:

1) Jolanta Kowalska – przewodniczący komisji,

2) Edyta Szafrańska – sekretarz komisji 

3) Iwona Wójcik– członek komisji

4) Robert Konieczny – członek komisji

§ 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych  sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie  Koniusza przyjętym zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 16.07.2020 r.

§ 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze : 

  1. do dnia 24 lipca 2020 r. – zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Koniusza,
  2. do dnia 4 sierpnia 2020 r. – składanie dokumentów przez kandydatów,
  3. dnia  5 do 11 sierpnia 2020 r. -praca  Komisji,
  4. dnia  12 sierpnia 2020 r.- ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych do indywidualnych rozmów z Komisją, 
  5. dnia 18 sierpnia 2020 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego  Żłobka w Wierzbnie oraz ogłoszenie informacji o wynikach naboru.   

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Koniusza z dnia 23 lipca 2020 r. Nr  60/2020 

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Samorządowego Żłobka  w Wierzbnie

Wójt Gminy Koniusza

ogłasza otwarty i konkurencyjny konkurs

dla kandydatów na dyrektora Samorządowego Żłobka w Wierzbnie

 

 

I. Nazwa i adres jednostki

 

Samorządowy Żłobek w Wierzbnie, Wierzbno 3, 32-104 Koniusza.

 

II. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego

 

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Wierzbnie,  

Wymiar czasu pracy: od 1 września do 30 listopada 2020 r. ½ etatu, od 1 grudnia 2020 r. pełen etat.

 

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie objęcie zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art.31 ustawy z dnia 17 grudni 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.Dz.U. z 2019r. pz.1440 z późn.zm.);
 5. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo) wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj.Dz.U z 2020 r., poz.326);
 6. kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 7. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 8. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;                                                                   
 9. kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 10. kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem;
 11. kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych i o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej oraz przepisów BHP i przeciwpożarowych w zakresie funkcjonowania żłobka; 
 2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników; 
 3. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;
 4. Komunikatywność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 5. Gotowość do samodoskonalenia, kreatywność, wysoka kultura osobista;
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 7. Wysoka kultura osobista.

 

V. Zakres podstawowych obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 

 1. kierowanie, planowanie, organizowanie oraz kontrola nad działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem żłobka;
 2. uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług Żłobka;
 3. zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka;
 4. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
 5. pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka;
 6. zatrudnianie, zwalnianie i dokonywanie wszystkich czynności w ramach stosunku pracy z pracownikami Żłobka;
 7. realizowanie planu finansowego Żłobka, właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 8. prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji;
 9. zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie;
 10. terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości;
 11. ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki;
 12. praca z dziećmi w charakterze opiekuna; 
 13. budowa pozytywnego wizerunku żłobka, reprezentowanie go na zewnątrz i doskonalenie standardów opieki w żłobku; 
 14. realizacja innych czynności wynikających z zadań obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki, w myśl ustawy o samorządzie gminnym. 

VI. Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie: przewidywany termin zatrudnienia od 01 września 2020 r.,w tym od 1 września 2020 r.  do 30 listopada 2020 r.  ½ etatu, od 1 grudnia 2020 r. pełen etat.(40 godzin tygodniowo);
 2. Miejsce pracy: Samorządowy Żłobek w Wierzbnie, Wierzbno 3, 32-104 Koniusza;
 3. Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych .

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: brak. Możliwy do podania po rozpoczęciu działalności żłobka i  zatrudnieniu personelu tj. nie wcześniej niż 1 września 2020 r. 

VIII. Wymagane dokumenty:   

 1. podpisany przez kandydata list motywacyjny;
 2. podpisany przez kandydata życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. wypełniony i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do ogłoszenia;
 4. podpisana pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju żłobka;
 5. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia) oraz staż pracy w tym staż potwierdzający doświadczenie w pracy z dziećmi ( świadectwa pracy, zaświadczenia) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 6. podpisane przez kandydata oświadczenia o nieobjęciu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.Dz.U. z 2019 r. poz.326 z późn.zm);
 7. podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;
 8. podpisane przez kandydata oświadczenia o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 
 9. podpisane przez kandydata oświadczenia, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 10. podpisane przez kandydata oświadczenia dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 
 11. podpisane przez kandydata oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku dyrektora oraz opiekuna żłobka;
 12. podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Koniusza danych osobowych Kandydata w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją wyniku rekrutacji,
 13. podpisane oświadczenie lub dokument poświadczający obywatelstwo potwierdzony przez kandydata za zgodność z oryginałem.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu Kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka  w Wierzbnie”, należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Koniuszy lub przesłać na wskazany adres: Urząd Gminy w Koniuszy, 32-104 Koniusza 55, do dnia 4 sierpnia 2020 roku, do godziny 15:00. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu lub data złożenia w urzędzie).
 2. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,  z wyjątkiem opatrzonych  bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą  kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym.
 3. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 4. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
 5. Informacje o wynikach naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.malopolska.pl/ugkoniusza/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy 55, 32-104 Koniusza. 

X. Informacje dodatkowe:

 1. Wnioski zostaną rozpatrzone przez powołaną przez Wójta Gminy Koniusza Komisję Konkursowa w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu składania ofert;
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie droga telefoniczną. 
 3. Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282  z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych  sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 dla których organem prowadzącym jest  Gmina Koniusza.
 4. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie.

XI. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza,
 2. Urząd Gminy w Koniuszy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Pawła Chochoła z którym można skontaktować się poprzez e-mail: pchochol@pc-consulting.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań wynikających z statutu Urzędu Gminy w  Koniuszy zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Koniuszy na podstawie    powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa,  w szczególności z obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

        – dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz urzędu,

        – operatorom pocztowym i kurierom,

        – bankom w zakresie realizacji płatności,

        – podmiotom świadczącym na rzecz urzędu usługi niezbędne do wykonania jego zadań,

        – organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych   osobowych,

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.

 

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy