Informacja o ważność zaświadczeń i pełnomocnictw oraz skuteczności dopisania się do spisu wyborców na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. względem wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

W związku z zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Koniusza informuje, iż zgodnie z przytoczonymi poniżej wytycznymi PKW, co do wydanych na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. zaświadczeniami, sporządzonymi aktami pełnomocnictwa, dopisaniami do spisu wyborców sporządzonych na wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r., wydane na ww. wybory dokumenty nie mają zastosowania podczas wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r..

Pełen teks wytycznych PKW:

„Jak wskazała Państwowa Komisja Wyborcza w piśmie z dnia 10 maja 2020 r. znak ZPOW-420-24/20, według jej oceny, proces wyborczy dotyczący wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. został zakończony.
Należy mieć jednak na uwadze, że proces legislacyjny w zakresie ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego nie został jeszcze zakończony.
Jednakże, jeżeli procedowana obecnie ustawa wejdzie w życie i ustawodawca nie dokona w niej radykalnych zmian, zakładających np. inne uregulowanie kwestii przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., to Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzi wybory w trybie art. 293 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) .

Będą to zatem nowe wybory (odrębna akcja wyborcza). Oznacza to m.in., że wydane zaświadczenia o prawie do głosowania i sporządzone akty pełnomocnictwa w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. nie będą miały zastosowania w kolejnych wyborach (obecnie utraciły one moc na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  – Dz. U. poz. 695 i 875). Zatem wyborcy chcący skorzystać z tych uprawnień będą musieli ponownie złożyć wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania i sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Analogicznie spisy wyborców sporządzone na wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. nie będą mogły zostać wykorzystane w kolejnych wyborach, lecz będą musiały zostać sporządzone na nowo. Zatem wyborcy chcący skorzystać z takiej możliwości będą musieli ponownie złożyć wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców np. w trybie art. 28 i 30 Kodeksu wyborczego. Zatem urzędy gmin będą musiały od nowa realizować czynności związane ze sporządzaniem nowych spisów wyborców, wynikające z Kodeksu wyborczego oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727). Natomiast ze spisami wyborców sporządzonymi w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. (zarówno sporządzonymi w systemie informatycznym, jak też wydrukowanymi) należy postąpić analogicznie, jak urząd gminy postępuje z drugimi egzemplarzami spisu wyborców, które w trakcie głosowania w poszczególnych wyborach pozostają w urzędzie gminy.


Z poważaniem
Grzegorz Gąsior
Ekspert”