Wójt Gminy Koniusza

Znak:Or.524.9.2020

Zarządzenie Nr 23/2020
Wójta Gminy Koniusza z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie: odwołania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2020 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz pkt IX. ust. 1 podpunkt a, załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r. oraz pkt IX. ust. 1 podpunkt a, załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r. zarządzam, co następuje:

§1

Odwołuje się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2020 r.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr inż. Hubert Wawrzeń

Uzasadnienie

Na podstawie pkt IX. ust. 1 podpunkt a, załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r. oraz pkt IX. ust. 1 podpunkt a, załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r., Wójt Gminy Koniusza odwołuje otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2020 r. Przyczyną odwołania ww. konkursów jest ogłoszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, do odwołania, stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) w związku z pandemią koronawirusa SARS -CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz związanych z tym rozporządzeniem szeregu ograniczeń w życiu publicznym. Ograniczenia o których mowa w ww. rozporządzeniu to m.in. zakaz przemieszczania się osób, ograniczenia i zmiany w świadczeniu usług i funkcjonowaniu instytucji, w tym wciąż całkowicie zakazana jest działalność związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem różnego rodzaju imprez. W związku z powyższym w szeroko rozumianym interesie publicznym jest odwołanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS -CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.