Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  7 marca 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Wierzbnie i nadania mu statutu.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  7. Zakończenie.