Znak:Or.524.4.2020

Zarządzenie Nr 14/2020

Wójta Gminy Koniusza  z dnia 18 marca 2020 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na  realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie przyjęcia “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”      zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  w roku 2020, w składzie:

 1. Agnieszka Lebida – Przewodniczący Komisji
 2. Michał Bochenek – Sekretarz Komisji
 3. Anna Maciejak – Członek Komisji

 

§ 2

Do zadań Komisji Konkursowej należy rozpatrzenie i wybór ofert na realizację zadań, o których  mowa w § 1, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniach o konkursach ofert.

§ 3

Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych  w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącym załącznik Nr l do Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się pani Agnieszce Lebidzie.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                        Z up. Wójta

       Zastępca Wójta

           mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie  z  art.  15 ust. 2a – 2da  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie  (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 688 z późn. zm.)  oraz rozdziału  5 pt.  „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej” §6 ust. 1, 2 “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” przyjętego Uchwałą Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 listopada 2019 r. Wójt Gminy powołuje w drodze Zarządzenia Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz  osoby  wskazane  przez  organizacje  pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, między  innymi  jeżeli  żadna  organizacja  nie  wskaże  osób  do  składu  komisji  konkursowej.

W związku z powyższym w skład Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej,  obywatelskiej  i kulturowej, w roku 2020 powołano następujące osoby:

Agnieszka Lebieda – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

Michał Bochenek  – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

Anna Maciejak – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Koniusza
z dnia 18 marca 2020 r.

 

 

 

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

DO OCENY OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

§ 1

 1. Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2019 działa na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” stanowiącego załącznik do Uchwały
  Nr III/4/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2018 r.
 2. Komisja działa w zakresie rozpatrzenia i wyboru ofert zgłoszonych do otwartych konkursów  ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w roku 2019.
 3. W skład Komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Koniusza – przedstawiciele Wójta  Gminy Koniusza.
 4. Członkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają  oświadczenia, że nie są członkami organizacji, która złożyła ofertę konkursową, zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Komisja  rozpatruje   złożone   oferty,  ocenia  je   pod   względem  merytoryczno  –  ekonomicznym oraz dokonuje wyboru oferty, kierując się kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 1. Wzór karty  oceny  merytorycznej  oferty  stanowi  załącznik  Nr  2  do

§ 3

 1. Z pracy Komisji sporządzany jest protokół zawierający:
  1. informację o pozytywnym rozpatrzeniu oferty wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego dofinansowania, lub
 1. informację o negatywnym rozpatrzeniu oferty wraz z uzasadnieniem.
 1. Posiedzenie Komisji jest protokołowane przez Sekretarza Komisji.
 2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu konkursowym.

§ 4

Wójt  Gminy  Koniusza  podejmuje  ostateczną  decyzję  o  dofinansowaniu  realizacji  zadań  publicznych.

 

                                                                                                        Z up. Wójta

       Zastępca Wójta

           mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr l
do Regulaminu Komisji Konkursowej
do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

OŚWIADCZENIE CZŁONKA
K
OMISJI KONKURSOWEJ

Ja niżej podpisany .

przedstawiciel ……………………………………………………………………………….. .

oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi
udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas
oceniania ofert.

Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na
realizację zadania publicznego.

Koniusza, dnia ………………………………… .

podpis składającego oświadczenie

  Nr oferty …………….

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Załącznik Nr 2  do Regulaminu Komisji Konkursowej  do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEOFERTY ZŁOŻONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Imię i nazwisko oceniającego: ……………………………………………………………………

Nazwa podmiotu składającego ofertę: ……………………………………………………………..

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………..

Tytuł zadania: ………………………………………………………………………………………

 

Kryteria oceny Punktacja Punktu przyznane
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego 0-5 pkt
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji 0-5 pkt
zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i 0-5 pkt
kwalifikacji osób, przy udziale których będzie
realizowane zadanie publiczne
Ocena planowanego wkładu rzeczowego, 0-5 pkt
osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i
praca społeczna członków
Analiza i ocena realizacji zleconych zadań 0-5 pkt
publicznych w przypadku organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych wart.
3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków
Ogółem Max 25 pkt

Koniusza, dnia …………..……………                                                    ……………….…………………….

Czytelny podpis oceniającego