Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 19 marca 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja na temat Projektu „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”.
5. Interpelacje i wnioski Radnych.
6. Wnioski Sołtysów.
7. Wnioski Kierowników Jednostek.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XVII/140/2000 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy,
b) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza,
c) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 r.,
d) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Koniusza na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sołectw gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona, przyjętego uchwałą Nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza,
f) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koniusza,
g) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,
h) zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
9. Odpowiedź na interpelacje i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.