Koniusza, dnia 9 marca 2020 r.

Wójt Gminy Koniusza

Znak: Or. 524.3.2020

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Koniusza z dnia 9 marca 2020 r.

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz rozdziału l § 6 załącznika do Uchwały Nr: XIV/120/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

WÓJT GMINY KONIUSZA

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej. W wyniku naboru, Wójt Gminy Koniusza powoła dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
l) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
2) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zadania komisji konkursowej:
1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 ogłoszonym Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r., z uwzględnieniem określonych kryteriów,
2. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2020 ogłoszonym Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r., z uwzględnieniem określonych kryteriów,
3. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
4. proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami,
5. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Koniusza.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3, jeżeli:
l) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
2) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 17 marca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza (pokój 11) w godzinach od 7:30 do 15:30, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia przedstawicieli