Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  10 marca 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/2000 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020r.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza przyjętego uchwałą nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Koniusza na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koniusza.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 11. Informacja nt. gospodarowania odpadami i ściekami.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 13. Zakończenie.