Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Koniusza
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Koniusza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej, składającej się z działki 14/2 powierzchni 1,5210 ha w Szarbii

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy 55, sala nr 1
2. Opis nieruchomości:

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 14/2 powierzchni 1,5210 ha
  2. Nr Księgi Wieczystej: KR1H/00018313/3
  3. Obciążenia nieruchomości : brak obciążeń
  4. Właściciel: Gmina Koniusza
  5. Przeznaczenie w planie: w terenie oznaczonym symbolem US- tereny usług sportowych i R1 – tereny rolne
  6. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna, niezabudowana, przylegająca do drogi gminnej.

3. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat, pod uprawy polowe.
4. Wywoławcza stawka roczna czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 550,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
5 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w a d i u m w wysokości 550, 00 zł w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z określeniem przedmiotu przetargu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Koniusza BS Proszowice o/Niegardów nr 74859700010040040004880053. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 lutego2020 r. (ostateczny termin wpływu 20.02.2020 r.)
6. P o s t ą p i e n i e : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
7. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu poświadczone notarialnie, oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z regulaminem przetargu.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
9. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.
10. Wójt Gminy Koniusza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i warunków przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza pok. 18, Tel. (12) 386 91 00 w.20.

Wójt Gminy Koniusza
mgr inż. Wiesław Rudek

 

 

Załącznik nr 2 do

ZarządzeniaNr 5/2020 Wójta Gminy Koniusza
z dnia 20 stycznia 2020 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, niezabudowanej w Szarbii, stanowiącej własność Gminy Koniusza.

§ 1

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 14/2 o powierzchni 1,5210 ha będąca własnością Gminy Koniusza dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach urządzona jest Księga Wieczysta Nr KR1H/00018313/3.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość użytkowana rolniczo, występuje jako rola w klasach:
R I – 0,3030 ha
R II – 1,1900 ha
R III a – 0,0280 ha.
Bezpośrednio przylega do drogi gminnej, usytuowana jest w centrum wsi, w niewielkiej odległości od zabudowań.
4. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat, pod uprawy polowe.

§ 2

1.Przetarg na dzierżawę nieruchomości zostanie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
2.Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest dzierżawa nieruchomości niezabudowanej , stanowiącego własność Gminy Koniusza.
3.Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Koniusza w składzie jak w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 20.01.2020 r.

§ 3

1) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
2) Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
3) Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, podaje do publicznej wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy firmy, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu oraz informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4) Osoby dopuszczone do przetargu przed licytacją złożą oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu przetargu.
5) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tymże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej stawki czynszu za 1 rok
8) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
9) Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą stawkę czynszu za dzierżawę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy , która przetarg wygrała.
10) W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszego regulaminu decyduje Przewodniczący Komisji.

§ 4

1. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości.
2. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do opłacenia podatku gruntowego.
3. Czynsz z dzierżawy płatny w dwóch równych ratach: I rata do 15 maja; II rata do 15 września

4. Wygrywający przetarg jest zobowiązany w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.
5. Umowa dzierżawy będzie spisana na okres 5 lat. Przekazanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

§ 5

Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie , na stronie internetowej BIP i Urzędu Gminy Koniusza, a wyciąg z ogłoszenia w gazecie „Dziennik Polski” na stronie proszowickiej.

Wójt Gminy Koniusza
mgr inż. Wiesław Rudek