Informacja na temat stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach styczeń- kwiecień 2020.

 

Nowe stawki:

Odpady zbierane w sposób selektywny – 24,50 PLN za osobę miesięcznie

Podwyższona stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny – 49 PLN za osobę miesięcznie (od 1 stycznia 2020 roku obowiązek segregacji odpadów ustawowo został nałożony na wszystkie nieruchomości zamieszkałe)

Ceny te zostały zatwierdzone, przez Radę Gminy Koniusza, ale nie były przez nią ustalane. Radni i Gmina nie mają w praktyce wpływu na wysokość stawki za odbiór odpadów, ponieważ jest ona obliczana tylko i wyłącznie na podstawie zewnętrznych kosztów odbioru odpadów. Obejmuje ona m.in. odbiór odpadów, funkcjonowanie PSZOK ale także uprzątnięcie dzikich wysypisk, zbiórkę odpadów z dróg i placów, obsługę systemu, materiały związane z gospodarowaniem odpadów.

Podkreślamy, że opłaty te pokrywają jedynie koszty zagospodarowania odpadów. W chwili obecnej zgodnie z przepisami, są one wpłacane przez mieszkańców, na osobne wyodrębnione konto, co zapewnia przejrzystość funkcjonowania całego systemu i nie mogą być przeznaczane na żadne inne cele niż te związane z gospodarką odpadami. Gmina nie może zarabiać na gospodarce odpadami. Według wskazań system gospodarki odpadami powinien się bilansować.

Dodatkowo informujemy, że planuje się wprowadzenie ulgi dla osób, które będą prowadzić kompostowniki, kompostując odpady zielone.

Zaznaczamy, że możliwość wyboru odbiorcy odpadów istnieje tylko w przypadku przedsiębiorstw. Osoby fizyczne, nie mają zgodnie z obowiązującymi przepisami takiej możliwości i muszą korzystać z usług firmy świadczącej usługi na danym terenie.

Ceny za odbiór odpadów rosną drastycznie w całym kraju. Przy porównywaniu kosztów chociażby z sąsiednimi gminami należy wziąć pod uwagę, czy obowiązują w nich jeszcze z ceny z poprzednich przetargów z lat 2018 i 2019. To, że gdzieś jest taniej w tym momencie nie oznacza, że po nowym przetargu dalej tak będzie.

Z przykrością musimy także poinformować, że z przyczyn całkowicie niezależnych od Urzędu Gminy w przyszłości stawki te mogą jeszcze wzrosnąć. Wzrost cen martwi samorządy w równie dużym stopniu co mieszkańców, jednak nie mamy bezpośredniego wpływu na ich wysokość.

Dlaczego cena śmieci rośnie? 

Pierwszą najważniejszą przyczyną są odgórne zmiany systemowe, dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych narzucone na samorządy i firmy odbierające odpady.

  • wzrost opłat środowiskowych (rozporządzenie Ministra Środowiska) – czyli wzrost tego ile trzeba zapłacić za tonę składowanych odpadów. W 2014 tona kosztowała około 70 zł, w 2019 – 170 zł, a w 2020 roku ten koszt wyniesie już 270 zł. Przykładowo przy 100 tys. ton odpadów jest to wzrost kosztów o 10 mln zł na przestrzeni 5 lat.
  • obowiązkowa segregacja odpadów na 5 frakcji i związane z tym zmiany w funkcjonowaniu firm. Wcześniej odpady segregowane mógł odbierać jeden pojazd. Teraz każda z frakcji musi być odbierana osobno. Firma więc zamiast jednego samochodu musi wysłać 5 ponadto po zapełnieniu pojazdu nie może on  zjechać na stacje przeładunkową (tak jak to było do tej pory) tylko musi się zameldować na instalacji. Firmy muszą więc zakupić nowe pojazdy, co odbija się na cenach.
  • wprowadzenie obowiązku odstawiania odpadów bezpośrednio na instalację odbiorczą. Firmy nie mogą już korzystać z punktów przeładunkowych. Do tej pory przeładunek odpadów segregowanych odbywał się w Posądzy, gdzie firma odstawiała segregowane odpady z poszczególnych miejscowości do kontenerów (np. duże objętości plastiku), skąd następnie były one wywożone do Krakowa jednym dużym pojazdem. Obecnie bezpośrednio po odbiorze odpady muszą trafić na instalację, więc wiąże się to z kilkukrotnym przejazdem w ciągu dnia do Krakowa.
  • na firmy nałożono dodatkowe wymagania, takie jak monitoring selekcji odpadów i tworzenie odpowiednich rejestrów. Spełnienie tych wymogów niesie za sobą kolejne koszty.
  • w przypadku błędnej segregacji odpadów przez mieszkańców, firmy narażają się na dodatkowe koszty i kary nakładane przez instalacje odbiorcze. Dodatkowo zostały one zobligowane  do pełnego monitorowania odbieranych odpadów i zgłaszania nieprawidłowości do zarządzającego systemem gospodarki odpadami.
  • w miesiącach letnich od kwietnia do października nowelizacją ustawy w utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wprowadzony obowiązkowy odbiór odpadów nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
  • rosnąca ilość odpadów oraz niestabilność rynkowa związana z ich odzyskiem i przerobem doprowadza do sytuacji, gdzie za surowce wtórne które wcześniej sprzedawano, obecnie często trzeba dopłacać.
  • wzrost cen usług jest także uzależniony od wzrostu kosztów paliwa, cen energii elektrycznej, a także wzrostu pensji minimalnej i kosztów pracy m.in. opłat ZUS.
  • dodatkowy obowiązek odbioru odpadów zielonych przez firmy, który jest wliczony w koszty wywozu.
  • mniejsza konkurencja na rynku, związana z podnoszeniem wymagań w stosunku do firm – coraz częściej zdarzają się przetargi, do których nie zgłasza się wykonawca, ponieważ firmy nie nadążają z inwestycjami, które pozwalałyby im obsługiwać odpowiednią ilość klientów.