R.Ż.6140.25.2019

Koniusza, dnia 15 stycznia 2020 r.

Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy
Strona Internetowa Gminy Koniusza

PROTOKÓŁ
z dnia 15 stycznia 2020 r.
z przebiegu konsultacji

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 rok”

1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 rok”.

2. Forma przeprowadzenia konsultacji:

1) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza
2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl
3) uwagi i wnioski dotyczące projektu programu można było składać pisemnie na „formularzu konsultacyjnym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza w pok. 11 lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl .

3. Termin konsultacji:

1) Termin rozpoczęcia konsultacji – 19-12-2019 r.
2) Termin zakończenia konsultacji – 14-01-2020 r.

4. Wyniki konsultacji:Do poddanego konsultacją projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.

Na tym protokół zakończono.

Wójt Gminy Koniusza
mgr inż. Wiesław Rudek