R.Ż.6140.25.2019

Koniusza, dnia 17 grudnia 2019 r.

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy
Strona internetowa Gminy Koniusza

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA

z dnia 17 grudnia 2019 r.
o przeprowadzeniu konsultacji

 

Wójt Gminy Koniusza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Koniuszy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 rok”.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 19-12-2019 r. do 14-01-2020 r. (dni robocze)

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 rok” oraz „formularz do konsultacji” zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza, na stronie internetowej www.koniusza.pl a także można pobrać osobiście w pok. nr 2 Urzędu Gminy Koniusza.

Wypełniony formularz do konsultacji należy:
• przesłać elektronicznie na adres: gmina@koniusza.pl lub
• złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza pok. nr 11

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Rudek

 

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz do konsultacji