Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  17 grudnia 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia GZEAS.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy oraz w sprawie zamiany działek gminnych.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Koniusza na 2020 rok.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza na lata 2020-2027.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 13. Zakończenie.