Wójt Gminy Koniusza, informuje o wprowadzeniu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00.01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23.59 drugiego stopnia alarmowego /stopień BRAVO/ oraz drugiego stopnia alarmowego CRP /stopień BRAVO – CRP/.


 

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);

2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);

3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);

4. czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Administracja publiczna, w tym Urząd Gminy Koniusza, przygotowany jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym na terenie Gminy Koniusza lub całego kraju i polegają na koordynowaniu działania organów administracji publicznej i innych instytucji w tym zakresie.

Mieszkańców prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

  • osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);

  • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;

  • nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;

  • nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów.

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję!

Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!