Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 26 września 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Informacja z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2019 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
b) zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza,
c) zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Posądzy,
d) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewicach,
e) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy,
f) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie,
g) wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Posądzy,
h) wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wroninie,
i) przystąpienia do współfinansowania zadania inwestycyjnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Proszowickiego na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej 1266K Gnatowice – Koniusza – Igołomia w km 10+167,86 – 11+445,00 w m. Glewiec,
j) przyznania pomocy finansowej Warsztatom Terapii Zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
k) umorzenia części pożyczki przyznanej na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Czernichów” przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czernichowie,
l) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza na lata 2019-2027.
9. Odpowiedź na interpelacje i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.