SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że X Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 czerwca 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2018”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Koniusza,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2018,
c) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
d) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce Jaklińskiej,
e) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach,
f) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
g) przedłużenia umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
9. Odpowiedź na interpelacje i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.