II NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu “Małopolska
Niania 2.0”.
Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

  •  za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego
    wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),
  •  za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki
    Społecznej
  •  w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina
    wpływu do ROPS),
  •  osobiście – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie “Małopolska Niania 2.0” (nabór 2019).

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności