WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Urząd Gminy Koniusza
Koniusza 55,
32-104 Koniusza
tel.: 012 386 91 00, e-mail: gmina@koniusza.pl

2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO
Podinspektor ds. księgowości

3. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

I. Wymagania niezbędne (formalne):
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) niekaralność za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) staż pracy wynoszący nie mniej niż 1 rok pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego,
f) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w uznaniu przepisów o kształceniu wyższym w zakresie rachunkowości, finansów, ekonomii,
g) biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny), umiejętności korzystania z internetu,
h) nieposzlakowana opinia,
i) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej – ze szczególnym uwzględnieniem znajomości ustaw o finansach publicznych, samorządzie gminnym, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

II. Wymagania dodatkowe związanych ze stanowiskiem:
a) znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od towarów i usług VAT, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o finansach publicznych (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), ustawa o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej,
b) umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
c) doświadczenie zawodowe,
d) znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego,
e) cechy osobowości: sumienność, samodzielność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne i analityczne, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ
1. Prowadzenie księgowości budżetowej,
2. Księgowanie dochodów i wydatków jednostki,
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4. Comiesięczne uzgodnienie dochodów i wydatków z planem finansowym i ewidencją na kontach syntetycznych i analitycznych,
5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków nietrwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji środków trwałych i przedmiotów niematerialnych i prawnych,
7. Sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej z zakresu weryfikacji kont księgowych,
8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu środków trwałych, środków nietrwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
9. Przygotowanie zestawień inwentaryzacyjnych, wycena majątku Urzędu Gminy na potrzeby sporządzania okresowego bądź zdawczo – odbiorczego spisu z natury,
10. Księgowanie sum depozytowych,
11. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych,
12. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań,
13. Wykonywanie innych prac zleconych doraźnie.

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
– stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku Urzędu Gminy w Koniuszy,
– praca siedząco – chodząca z przewagą wysiłku umysłowego,
– praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagająca sprawności obu rąk,
– praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
– praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, dobrego słuchu i wysiłku głosowego.

6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W Urzędzie Gminy Koniusza w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

7. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
4. Kwestionariusz osobowy,
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
6. Oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
8. Kserokopię świadectw pracy,
9. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10. Wszystkie dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, strony oferty powinny być ponumerowane.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza (pokój nr 11) lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl (w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Koniusza 32-104 Koniusza nr 55 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości” w terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koniusza.

9. INNE INFORMACJE:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.). Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone trzy pierwsze osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w teście. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po dokonaniu oceny testu kwalifikacyjnego. Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koniusza.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Iwona Wójcik – Sekretarz Gminy tel. 012 386 91 00 w.14.

 

Wójt Gminy Koniusza
Wiesław Rudek