Koniusza, 05 kwietnia 2019 r.

VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. /tj. czwartek/, o godz. 9 00   w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji,
4. Interpelacje i wnioski Radnych
5. Wnioski Sołtysów,
6. Wnioski Kierowników Jednostek,
7. Uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027,
c) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie,
d) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce Jaklińskiej,
e) przyznania pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – przemysłowej pralnico – suszarki dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi Dzierżawcami
g) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wronin na rzecz Gminy Koniusza,
h) regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Koniusza,
i) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Koniusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
j) zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
9. Odpowiedź na interpelacje Radnych i wnioski Sołtysów,
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.