Informacja z dnia 5 kwietnia 2019 r. o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniusza

 

Wójt Gminy Koniusza informuje, że przeprowadzony w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz.10 00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości składającej się z części działki nr 83/11 o powierzchni 100 m 2 , wpisanej w księdze wieczystej KR1H/00012733/1 został unieważniony. Powodem unieważnienia przetargu jest wystąpienie w charakterze pełnomocnika uczestnika przetargu osoby, która nie miała należytego umocowania. Z uwagi na okoliczność, iż ww. osoba była jedynym uczestnikiem przetargu powyższe na zasadzie art. 104 k.c. w związku z pkt 10 ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 22 lutego 2019 r. powoduje konieczność unieważnienia przetargu.

Zastępca Wójta Gminy Koniusza
Hubert Wawrzeń