Or.524.13.2019

Koniusza, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późno zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2019, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

ogłasza się,

że w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późno zm.), przyznane zostały następujące dotacje:
1. Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Glewie z siedzibą w Glewie 38, 32-104 Koniusza – dotacja na powierzenie zadania pod tytułem: “Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych we wsi Glew” ;, w wysokości 2 500,00 zł.
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Dalewicach „DALEWIANKI”, Dalewice 33, 32-104 Koniusza – dotacja na powierzenie zadania pod tytułem: “Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych”, w wysokości 2 500,00 zł.