Or. 524.12.2019

Koniusza, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, ogłasza się, że w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), przyznane zostały następujące dotacje:

1. Stowarzyszenie Kilo Wiejskiej Futsal Team, Glew 61, 32-104 Koniusza, na powierzenie realizacji zadania: „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w formie prowadzenia zajęć z piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dwóch turniejów piłkarskich na terenie Gminy Koniusza oraz startu w Lidze Futsalu”, w kwocie: 1 500,00 zł
2. Wiejski Klub Sportowy Koniusza „WKS KONIUSZA”, Koniusza 44, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu w miejscowości Koniusza”, w kwocie: 1 500,00 zł.
3. Klub Sportowy “FARUK”, Niegardów Kolonia 54,32-104 Koniusza, na powierzenie zadania: „Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019”, w kwocie: 2 000,00 zł.
4. Ludowy Klub Sportowy Wierzbowianka Wierzbno, Wierzbno, 32-104 Koniusza, na powierzanie zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Wierzbnie”, w kwocie: 35 000,00 zł.