Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 28 marca 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027,
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie,
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce Jaklińskiej,
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zakupu działki zajętej pod drogę, położonej we Wroninie,
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na dzierżawę działki rolnej położonej w Glewcu oraz na dzierżawę części dachu budynku Gimnazjum w Posądzy zajętej pod maszt antenowy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Koniusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
10. Omówienie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Koniusza.
11. Omówienie sprawy przejęcia odcinka sieci wodociągowej w Polekarcicach.
12. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
13. Zakończenie.