Wójt Gminy Koniusza Or. 524.1.2019

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt. 17, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/4/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.
2. Treść ogłoszenia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na realizację zadań, o których mowa w §1 ust. 1 przeznaczono środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł w ramach budżetu Gminy Koniusza na rok 2019.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

 

Or. 524.1.2019

Koniusza, dnia 27 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KONIUSZA W ROKU 2019

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm. ) Wójt Gminy Koniusza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

I. CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu wyłonienie najkorzystniejszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zgodnie z „Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

Każdy zgłoszony w niniejszym konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych:
a) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Koniusza,
b) pobudzaniu kreatywności i wpływanie na rozwój sportu na terenie Gminy Koniusza,
c) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Koniusza poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Cele będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:
a) realizacja programów szkolenia sportowego,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
d) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
e) organizację lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Koniusza,
f) organizację aktywności i ćwiczeń ruchowych.

II. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ
1. Powierzenie realizacji zadania:
– Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Koniusza – kwota dotacji: 40 000,00 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową z zakresu kultury fizycznej i sportu, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Koniusza,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dodatkowo dysponują zasobami kadrowymi i technicznymi do realizacji zadania,
c) złożą w terminie poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.
4. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) koszty prowadzenie działalności gospodarczej,
2) remonty i zakup materiałów do remontu budynków,
3) prowadzenie działalności politycznej,
4) zakup środków trwałych,
5) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów i innych nieruchomości,
6) zadania inwestycyjne,
7) kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych,
8) odsetki od nieterminowych płatności,
9) opłaty administracyjne (w tym księgowość, utrzymanie biura),
10) pokrycie kosztów utrzymania podmiotów nie wynikające z realizowanego zadania.
6. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności, podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której ramowy wzór określa ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057)
8. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. Przedłożony dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.
9. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.
10. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania poszczególnych projektów określone zostaną w zawartych umowach.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z akceptacją oferty, a także z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany w umowie, po jej podpisaniu przez obie strony (Gmina i Organizacja) w sposób i w terminie określonym w umowie. Organizacja musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego i musi zobowiązać się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku bankowego nie krócej niż do chwili ostatecznych rozliczeń z Gminą.
4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
5. Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wójt Gminy Koniusza zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

V. FORMALNE WYMOGI OFERTY
1. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
2. Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę wg wzoru określonego w ROZPORZĄDZENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057) wraz załącznikami.
3. Oferty złożone na innych dokumentach niż określone w w/w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) kopię statutu podmiotu,
b) kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,
c) kopię dokumentu uprawniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej reprezentującej podmiot.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie (pokój 11) Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godziny 15:30 (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Koniusza).
2. Oferta złożona na innych drukach niż określone w w/w rozporządzeniu, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Koniusza.
3. W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty, określonym w pkt. V ust.
4. Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia.

Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
4. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Koniusza po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
5. Oferty zgłaszane w konkursie będą oceniane wg następujących kryteriów:
a) ocena możliwość realizacji zadania publicznego (0-5 pkt.),
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt.),
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (0-5 pkt.),
d) ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-5 pkt.)
e) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt.)
Wybrana zostanie oferta (lub oferty), która otrzyma (otrzymają) największą ilość punktów.

VIII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KONIUSZA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2018:
Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Koniusza – na realizacje zadania w 2018 roku przeznaczono kwotę 31 000,00 zł.
2. Organizacja zajęć o charakterze szkoleniowym oraz imprez rekreacyjno – sportowych, mających na celu propagowanie jeździectwa oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie jeździectwa na terenie gminy Koniusza – na realizację zadania w 2018 roku przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu w całości lub w części,
b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2019 roku zamieszczona zostanie w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza,
b) na stronie internetowej www.koniusza.pl ,
c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.
3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza, pok. 6, tel. 12 386-91-00 wew. 23.

X. INFORMACJE DODATKOWE
Obowiązujące formularze ofert i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.koniusza.pl, na stronie internetowej www.koniusza.pl , w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy, 32-104 Koniusza 55, pok. nr 6.

Załącznik nr 1 – Oferta konkursowa

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadania

Załącznik nr 3 – Formularz korekty do oferty