Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 22 lutego 2019 r.

Wójt Gminy Koniusza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości , składającej się z części działki 83/11 o powierzchni 100 m 2 w Koniuszy

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy 55, sala nr 1
2.Opis nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 83/11 powierzchni 100 m 2
2/ Nr Księgi Wieczystej: KR1H/00012733/1
3/ Obciążenia nieruchomości : brak obciążeń
4/ Właściciel: Gmina Koniusza
5/ Przeznaczenie w planie: w terenie oznaczonym symbolem UP- tereny usług publicznych i R1 – tereny rolne
6/ Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, usytuowana w niewielkiej odległości od drogi powiatowej /ok.80 m/dojazd przez działkę gminną, w pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i telefoniczna.
3. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat pod lokalizację wieży telekomunikacyjnej.
4. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Do stawki tej należy doliczyć ustawowy podatek VAT. Stawka wywoławcza czynszu nie obejmuje opłat za dostawę mediów i podatku od nieruchomości. Osiągnięta w przetargu miesięczna stawka czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS, natomiast w przypadku spadku ww. wskaźnika, stawki czynszu pozostają na takim samym poziomie.
5 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w a d i u m w wysokości 1 500, 00 zł w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z określeniem przedmiotu przetargu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Koniusza BS Proszowice o/Niegardów nr 74859700010040040004880053. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 .03.2019 r. (ostateczny termin wpływu 28.03.2019 r.)
6. P o s t ą p i e n i e : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
7. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu, oświadczenie wskazujące rodzaj działalności gospodarczej, która ma być prowadzona na przedmiotowej nieruchomości oraz oświadczenie że uczestnik zapoznał się z regulaminem przetargu.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet kaucji zabezpieczającej terminowe regulowanie opłat wynikających z umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
9. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.

10. Wójt Gminy Koniusza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i warunków przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza pok. 18, Tel. (12) 386 91 00 w.20.

Z-ca Wójta Gminy Koniusza
mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 22 lutego 2019 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej w Koniuszy, stanowiącej własność Gminy Koniusza.

§ 1

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z części działki nr 83/11 o powierzchni 100 m 2 stanowiącej własność Gminy Koniusza dla której w Sądzie, Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach urządzona jest Księga Wieczysta Nr KR1H/00012733/1.
2. Powierzchnia nieruchomości: 100 m 3
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość usytuowana jest w niewielkiej odległości od drogi powiatowej około 80 m.
W pobliżu nieruchomości przebiega sieć: energetyczna, gazowa, wodociągowa i telefoniczna.
Dojazd do przedmiotowej nieruchomości przez działki gminne
4. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat, celem lokalizacji wieży telekomunikacyjnej.

§ 2

1. Przetarg na dzierżawę nieruchomości zostanie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
2. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest dzierżawa nieruchomości niezabudowanej , stanowiącego własność Gminy Koniusza.
3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Koniusza w składzie jak w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 22.02.2019 r.

§ 3

1) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
2) Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
3) Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, podaje do publicznej wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy firmy, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu oraz informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4) Osoby dopuszczone do przetargu przed licytacją złożą oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu przetargu.
5) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tymże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej stawki czynszu za 1 miesiąc netto /= ustawowy podatek VAT/
8) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

9) Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą stawkę czynszu za dzierżawę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę Firmy , która przetarg wygrała.
10) W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszego regulaminu decyduje Przewodniczący Komisji.

§ 4

1. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości.
2. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży. Stawka czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS, natomiast w przypadku spadku ww. wskaźnika, stawki czynszu pozostają na takim samym poziomie.
3. Dla zabezpieczenia roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu czynszu, a oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w przedmiocie dzierżawy osoba , która wygra przetarg zobowiązana będzie do wpłacenia jednorazowo przed zawarciem umowy dzierżawy kaucji gwarancyjnej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto, wylicytowanego w przetargu. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 –tu dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy dzierżawy, po pomniejszeniu ewentualnych zaległości z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z umową dzierżawy.
4. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do opłacenia podatku od nieruchomości i innych opłat za dostawę mediów.
5. Czynsz z dzierżawy płatny do 10 – go każdego miesiąca z góry.
6. Wygrywający przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.
7. Umowa dzierżawy będzie spisana na okres 10 lat. Przekazanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 5

Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie , na stronie internetowej BIP i Urzędu Gminy Koniusza, a wyciąg z ogłoszenia w gazecie „Dziennik Polski” na stronie proszowickiej.

Z-ca Wójta Gminy Koniusza
mgr inż. Hubert Wawrzeń