Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza,
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koniusza na lata 2019-2023,
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza,
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok,
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2019 środków stanowiący fundusz sołecki,
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
9. Zakończenie.