Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 18 lutego 2019 r. /tj. poniedziałek/, o godz. 9 00   w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz  ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
c) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.
6. Odpowiedzi na interpelacje
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie.