Wójt Gminy Koniusza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy

32-104 Koniusza, Koniusza 5

Wymiar etatu: pełny etat
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania –7 lat
Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Koniuszy, Koniusza 5, 32-104 Koniusza

I. Wymagania niezbędne (formalne):
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. poz. 1458z póżn.zm.),
8) przedstawienie pisemnego, autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy na najbliższe 7 lat z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji.

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością bibliotek,
3) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,
4) znajomość języków obcych,
5) biegła obsługa komputera,
6) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność , rzetelność, wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań na stanowisku:
1) kierowanie działalnością i zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Koniuszy oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
2) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,
3) prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,

4) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
5) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
6) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
7) sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki.

IV. Wymagane dokumenty:
1) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowane zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy,
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (m.in. dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5) pisemny, autorski program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji
6) posiadane referencje,
7) oświadczenie kandydata:
a) o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
b) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. poz. 1458 z późn.zm),
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000)”.

Pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu oraz oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje je własnoręcznym podpisem i datą.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty (tj. wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać od dnia 04.03.2019. do dnia 13 marca 2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy” w sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza, Koniusza 55 w godzinach pracy Urzędu. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).

Karty oferty powinny zostać ponumerowane a na ostatnie powinien znajdować się zapis „Niniejsza oferta
zawiera …. kolejno ponumerowanych kart”
2. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Pozostałe informacje:
1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Koniusza.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap: sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym (tj. spełniających wymagania niezbędne) Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami (w tym przedstawienie przez każdego z kandydatów koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy). Kandydat na rozmowę kwalifikacyjną zgłasza się z dokumentem tożsamości.
3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 10 dni po upływie terminu składania ofert.
4. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza,32-104 Koniusza 55 po telefonicznym uzgodnieniu terminu ze Skarbnikiem Gminy tel: 12 3869100 wew.16
5. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koniuszy.
7. Wójt Gminy Koniusza może podjąć decyzję o odwołaniu lub unieważnieniu konkursu bez podania przyczyny.