G.6850.1-2.2019
G.6845.17.2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 15 stycznia 2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Koniusza przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku , poz.121 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dzierżawę nieruchomości w Koniuszy zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych i nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Koniusza przeznaczonych:
1/ w użyczenie położonych w miejscowościach: Posądza i Piotrkowice Małe w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego Zarządzenia,
2/ do dzierżawy położonej w miejscowości Koniusza w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Koniusza. Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

Wójt Gminy

mgr inż. Wiesław Rudek

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia