Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. następujących aktów normatywnych:
– ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. poz. 2136);
– ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242).

Przepisy wprowadziły zmiany w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.). Artykuł ten zniósł obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004. Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić rozpoczęcie prowadzenia działalności. Ponadto ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242) wprowadziła zmiany dotyczące rolniczego handlu detalicznego. Umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w siedzibie stacji lub za pomocą telefonu, nr kontaktowy: 12 386-00-15 wew. 204, a także za pośrednictwem poczty e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl.