IV SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że IV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 grudnia 2018 r. ( tj. piątek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek
7. Uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
b) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy,
c) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy,
d) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie,
e) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odbierania ścieków na terenie Gminy Koniusza”,
f) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji.
g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w Koniuszy pod wieżę telekomunikacyjną.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie.