Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że III Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 listopada 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek
7. Uchwały w sprawie:
a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku        publicznego na 2019 rok,
b) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
c) stawek podatku od nieruchomości,
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie.