Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Uchwały w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % kryterium ustawowego w związku z realizacją programu.
b) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”
c) zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koniusza na lata 2014-2020,
d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat,
f) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wronin na rzecz Gminy Koniusza,
g) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizacje zadań pn.: „Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+083 odc. DW 776 w m. Posądza”, „Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 1+887 odc. DW 776 w m. Łyszkowice” oraz „Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+019 odc. 070 Dw 776 w m. Biórków Mały”,
h) powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.
8. Odpowiedź na interpelacje i wnioski.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie.