Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

Urząd Gminy Koniusza przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września upływa termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty ww. III raty należy dokonać w kasie w Urzędzie Gminy Koniusza, najpóźniej do 28 września 2018 r. (piątek) do godziny 15.00. Wpłaty można dokonać również przelewem na numer konta bankowego 93 8597 0001 0040 0400 0488 0002.  W tytule przelewu należy podać numer raty, rok, numery zezwoleń oraz adres lokalizacji punktu sprzedaży.

Jednocześnie informujemy, że niedokonanie opłaty we wskazanym terminie skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia. Zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia, do którego należało dokonać opłaty.

Zezwolenie nie wygaśnie jedynie w przypadku, jeżeli przedsiębiorca w ciągu 30 dni od dnia, do którego należało dokonać opłaty, wpłaci ratę określoną w art. 11¹ ust. 2 albo 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487 ze zm.) powiększoną o 30%  należnej opłaty.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12, pkt. 5 ww. ustawy, tj. z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin do wniesienia opłaty jest terminem prawa materialnego, nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania oraz nie można go przedłużyć.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 2 Urzędu Gminy Koniusza, tel. 123869039 wew. 15