G.6810.20.2017
G.6845.8.2018

ZARZĄDZENIE NR 53/2018
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Koniusza przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny oraz do dzierżawy na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku , poz. 121 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przekazania działek drogowych nr 414 i nr 438 położonych w Przesławicach oraz działki nr 288/2 położoną w Szarbii i Uchwałą Nr XLI/279/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania działek drogowych położonych w Przesławicach oraz w Wierzbnie zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz dotyczący:
1/ nieruchomości gruntowych położonych w Przesławicach, Szarbii oraz w Wierzbnie przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Proszowicach , w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia
2/ lokalu użytkowego w Niegardowie przeznaczonego do dzierżawy na okres do 3 lat, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Koniusza i BIP Koniusza. Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznejwiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.