XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 lipca 2018 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji,
 4. Interpelacje i wnioski Radnych,
 5. Wnioski Sołtysów,
 6. Wnioski Kierowników Jednostek,
 7. Uchwały w sprawie:
  a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza,
  b) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia, modernizacji systemu monitoringu i bieżącego remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach,
  c) udzielenia dotacji celowej na realizację Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w roku 2018,
  d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025,
  f) przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie Gminy Koniusza do organu regulującego,
  g) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Koniusza,
  h) odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Biórków Wielki na rzecz Gminy Koniusza,
  i) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniusza wraz ze szczegółową inwentaryzacją”,
 8. Odpowiedź na interpelacje Radnych i wnioski Sołtysów.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

WAŻNE: Sesja będzie w całości nagrywana – dźwięk i obraz. Nagrania zostaną upublicznione na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.