Informacje na temat planowanych posiedzeń Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,
– Rewizyjnej,

informują, że w dniu 19 lipca 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odbierania ścieków na terenie Gminy Koniusza.”
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Koniusza.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniusza wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w roku 2018.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie.